Delaney & J.A. 10-29-16 - takeashotphotoboothrental