Bradley & Associates 12-21-15 - takeashotphotoboothrental